slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie o zatwierdzenie taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na okres trzech lat tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie

 

.1

2

3