slide

 

UWAGA!

ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. informuje,

że nastąpiła zmiana numeru ALARMOWEGO w celu zgłaszania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.

NOWY NUMER 512 597 626

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

                                                                                                                                                  Mszanowo, dnia 10.12.2021 r.

ZUK.262.2021

Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Mszanowo ul. Parkowa 2

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej zwana „Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2022”, znak: ZUK.262.2021, prowadzonego w trybie podstawowym, w wariancie I, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021r., numer: 2021/BZP 00299434/01 oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuk-mszanowo.pl.                        

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

Uzasadnienie prawne

Jak stanowi art. 255 ust. 1 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Pouczenie

Na czynność unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX Pzp ( art. 505 – 590 ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej