slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

Szanowni Państwo, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Realizując obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie,  przy ul. Parkowej 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360308, NIP 8771467846. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu (56) 47 424 47 lub adres email  zuk[@]zuk-mszanowo.pl. W Zakładzie Usług Komunalnych  w Mszanowie Sp. o.o. został powołany Inspektor ochrony danych. Można skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod[@]zuk-mszanowo.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez ZUK w Mszanowie Sp. z o.o.  w szczególności:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),

b)  realizacji sprzedaży towaru w siedzibie Administratora na żądanie osoby, która chce dokonać takiego zakupu, - podanie danych osobowych dla realizacji działań określonych w punkcie a) i b) jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub sprzedaży towaru. Brak zgody na podanie tych danych uniemożliwia realizacje tych działań.

c)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZUK w Mszanowie Sp. z o.o. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu. 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZUK w Mszanowie Sp. z o.o., wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ZUK w Mszanowie Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2.  Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesyłania ich innemu administratorowi;

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. na mocy przepisów prawa w interesie publicznym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.