slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

 

Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.18.80.2022/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 26 maja 2022r. Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków obowiązujące od 27 czerwca 2022 roku do 26 czerwca 2025 roku na terenie gminy  Nowe Miasto Lubawskie:

 

Zaopatrzenie w wodę - wszyscy odbiorcyTabela.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp.

Grupa taryfowa

Rodzaj opłaty

 

 

 

Jednostka

 Cena jednostkowa netto/brutto

od 27.06.2022r. do 26.06.2023r.

miesiąca obowiązywania nowej taryfy

od 27.06.2023r. do 26.06.2024r.

miesiąca obowiązywania nowej taryfy

od 27.06.2024r. do 26.06.2025r.

miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

(wodomierz główny, wszyscy odbiorcy)

cena za dostarczoną wodę

 zł/m3

3,36 / 3,63

3,40 / 3,67

3,43  /3,70

stawka opłaty abonamentowej

 zł/m-c

3,64 / 3,93

3,72 / 4,02

3,82 / 4,13

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.  dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy

Tabela. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp.

Grupa taryfowa

Rodzaj opłaty

 

 

 

Jednostka

 Cena jednostkowa netto/brutto

od 27.06.2022r. do 26.06.2023r.

miesiąca obowiązywania nowej taryfy

od 27.06.2023r. do 26.06.2024r.

miesiąca obowiązywania nowej taryfy

od 27.06.2024r. do 26.06.2025r.

miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

(wodomierz główny, wszyscy odbiorcy)

cena za odprowadzone ścieki

 zł/m3

9,93 / 10,72

9,98 / 10,78

10,01 / 10,81

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.  dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

 

Decyzja Państwowgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (kliknij aby otworzyć)

Cennik pozostałych usług świadczonych przez ZUK Mszanowo (kliknij aby otworzyć)